АВТОРИ
Автори  

Автобиографии на част от авторите,
с които работи ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕНМита Георгиева

Мита Георгиева е дългогодишен преподавател по различни икономически и статистически дисциплини в НАЦИОНАЛНАТА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, гр.София и хоноруван преподавател по статистика в катедра "Статистика и иконометрия" към факултет "Управление и Информатика" в УНСС - гр. София.
Работи във ФОНДАЦИЯ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ" като Директор „Образователни програми и обучения”. За своя професионализъм , новаторско мислене и високи постижения като преподавател по предприемачески програми на Джуниър Ачийвмънт и е присъдена международна награда "Учител на Света".
Тя е експерт по професионално образование и обучение, НАПОО към МС, придобит "Първи клас квалификация", МОМН, носител на почетно отличие "Неофит Рилски" на МОМН.
Член на постоянна комисия по финанси и бюджет, както и на постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен Общински Съвет.
Автор е на над 18 учебника и множество научни публикации в областите: "Теория на статистиката", "Статистика на търговията", "Статистика на индустрията", "Статистически и математически методи в икономиката, както и по методика на преподаване на икономическите дисциплини".

Мита Георгиева е автор на учебниците:


•"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА"

•"СБОРНИК ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА"
•"СТАТИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
•"МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО СТАТИСТИКА - SPSS"
•"МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"Проф. Д.ИК.Н. Кирил Тодоров


Проф. Кирил Тодоров е преподавател по "Индустриален Мениджмънт" и "Предприемачество" в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС)  - гр. София. Ръководител е на катедра "Предприемачество" и Директор на Института за развитие на предприемачеството към УНСС.
Председател е на УС на Българската Асоциация за Развитие на Мениджмънта и Предприемачеството (БАРМП).
Вицепрезидент за България на Европийския съвет по Дребен Бизнес и Предприемачество.
Съветник на годишната международна конференция по предприемаческо образование и обучение - "INTENT".
Автор е на десетки публикации у нас и в чужбина в областта на "Мениджмънта" и "Предприемачеството". Координатор и партньор по международни проекти. Дългогодишен консултант на български фирми и фирми с чуждестранно участие.

Проф. Кирил Тодоров е автор на учебниците:


"ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 8.КЛАС"
"ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"Проф. д-р Георги Стефанов

Проф. Георги Стефанов е професор във ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Св. Кирил и Методий“, доктор по право. Работи в областта на Търговско право, Гражданско право, Кооперативно право, Търговска несъстоятелност, Европейско дружествено право. Автор е и е участвал в написването   на учебници по право.

Проф. д-р Георги Стефанов е автор на изданията:

•"ОСНОВИ НА ПРАВОТО"
"ФИРМЕНО ПРАВО"


Доц. Любен Иванов Петров

Доц. Любен Петров е доктор по икономика и дългогодишен университетски преподавател. Преподавател е в СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. Ценов” и Международно висше бизнес училище – Ботевград по дисциплините: „Основи на счетоводството”, „Стандарти за финансово отчитане” и „Отчитане на сделки с финансови инструменти”. Автор е на над 80 публикации – монографии, студии, статии, учебници и учебни помагала. Ангажиран е с подготовката на дипломанти, специализанти, докторанти и педагогически кадри за средните икономически училища в страната. За цялостната си учебно-преподавателска и научноизследователска дейност е награждаван многократно, вкл. и с държавен орден „Кирил и Методий” ІІ степен.

Доц. Любен Петров е автор на изданията:

•"ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО"
•"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ"


Доц. Николай Щерев

Доц. Николай Щерев е доктор по икономика и редовен доцент в БИЗНЕС ФАКУЛТЕТА на УНСС - гр. София. Основните дисциплини, по които преподава, са свързани с организиране, управление и провеждане на маркетингови решения в бизнес организациите, както и с функциониране на самите бизнес организации. Водещите му учебници са по Икономика на предприятието, Маркетинг, Маркетингови изследвания и Управление на маркетинга. Работи в областта на конкуретоспособността на фирмата и на нейните продукти; развитие на фирмите и растеж на икономиката; индустриален растеж и индустриална политика; маркетинг и маркетингова политика на предприятията; организиране и управление на маркетинга в предприятията. Автор е на редица учебници за професионални гимназии в областта на "Маркетинга".Биляна Койчева

Биляна Койчева преподава от 2003 г. в НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, гр. София. Завършила е „Икономика“ в УНСС, има следдипломни квалификации по „Право“ в ИСК на УНСС и „Информатика и информационни технологии“ в СУ. Участва в разработването на учебни програми по отделни дисциплини на специалност "Електронна търговия" и "Национална изпитна програма" за същата специалност.


Ани Главчева

Ани Главчева е преподавател по "Информационни технологии" в Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив. Автор е на учебни програми и ръководство в областта на електронната търговия.


Ангелина Габровска

Ангелина Габровска е главен учител в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „ Йордан Захариев” гр. Кюстендил. Работи в областта на Интелектуализация и интензификация на обучението по икономическите дисциплини в т.ч.: Актуални проблеми на икономическата теория, актуални проблеми на социологията, реториката, актуални проблеми и подходи в теорията на образованието, актуално психологически проблеми, педагогическа етика, съвременни проблеми на търговската дейност, методика на обучение по организация и технология на търговската дейност. Автор е на първото по рода си интерактивно помагало по икономически дисциплини – Интерактивна тетрадка по „Стокознание”.


Ваня Димитрова

Ваня Димитрова е преподавател по икономически дисциплини в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика – „Атанас Буров” в гр. Горна Оряховица по дисциплините: Икономика на предприятието, Статистика, Организация на търговското предприятие и търговските плащания. Работи по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България. Автор е на учебника по „Организация и управление на търговията”.


Гергана Деренцева

Гергана Деренцева работи като преподавател по икономически дисциплини и право, както и помощник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" – Благоевград. Базов учител е на студенти по икономически дисциплини от ЮЗУ "Неофит Рилски". Провежда изследвания в областта на „Диагностика на постиженията на учениците при използване на самостоятелна работа в обучението по право”.


Даниела Манчева

Даниела Манчева е дългогодишен преподавател в НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ,
гр. София
по различни дисциплини в областта на банковото дело. Председател и член на работни групи на НАПОО към МОН за разработване на проекти за Държавни образователни изисквания и учебни програми по професии “Финансист”, “Икономист-Мениджър”, “Счетоводна отчетност”, Посредник в митническата дейност”. Автор е на редица учебници за професионални гимназии и помагала в областта на Банковото дело и Банковите услуги.Людмил Георгиев

Людмил Георгиев е треньор консултант по "Мениджмънт на продажбите". Специлизирал е ”Мениджмънт на продажбите” в Центъра за обучение по мениджмънт и търговия IFOGECO – Франция: Методика на обучението; Мениджмънт на малки и средни предприятия; Интернет- холдинга завършва курс за бизнес-треньор дистанционно обучение в Интернет- холдинга. Автор е на учебно помагало по "Технология на ефективните продажби - търговски техники".


Проф. д-р Стефан Минчев Вачков

Проф. Стефан Вачков е автор на първите у нас научни изследвания на: стопанската природа на банковото предприятие ; банковото производство и банковите услуги ; стратегическия банков мениджмънт ; банковия маркетинг ; банковия контролинг ;  банковите бизнес модели. Ръководител катедра "Финанси" при ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Варна. Специализирал Банково дело и Банков мениджмънт в Института по швейцарско банково дело към Цюрихския университет.


Светла Павлова

Светла Павлова е дългогодишен преподавател по различни икономически дисциплини в НАЦИОНАЛНАТА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, гр.София и неин заместник ДИРЕКТОР. Автор е на множество издания. За цялостната си преподавателска кариера е награждавана многократно, като е носител на ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета от Министерство на Образованието и Науката на Република България.


ИЗДАТЕСТВО МАРТИЛЕН АВТОРИ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

   АЛБЕНА КОСТОВА

   АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА

   АНЕТА ЗАШЕВА

   БОГДАНА КОСТАДИНОВА

   БОРИС КИСЯКОВ

   БОРИС ГЕОРГИЕВ

   БОРИС ПЕЕВ

   БОЖИДАР ДИНКОВ

  
ВАНЯ ДИМИТРОВА

  
ВАСИЛ ПЕКУНОВ

   ВИКТОР ДОНОВ

  
ГЕОРГИ ЛЯКОВ

   ГЕОРГИ ПОПОВ

  
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

   ГЕРГАНА ДЕРЕНЦЕВА

  
ГЕРГАНА ФЪРКОВА

  
ДАНИЕЛА МАНЧЕВА

  
ДЕАН ВАСИЛЕВ

  
ДЕСИСЛАВА МАТЕЕВА

  
ДИАНА СТОЯНОВА

  
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ

  
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

  
ДОБРИНА ВЕНКОВА

  
ДОНКА БИНЕВА

  
ДОНЧО ПАПАЗОВ

  
ЕМИЛ ЗЛАТАРЕВ

  
ЕМИЛИЯ ШАРЕНСКА

  
ИВАН ДУКОВ

  
ИВАН ИЛИЕВ

  
ИВАН КАСАБОВ

  
ИЛИЯ ВАКАРЕЛОВ

  
ИЛИЯНА ЗЛАТАРЕВА

  
ЙОРДАНА СТАМБЕРОВА-СТОЯНОВА

  
КАМЕН ВЕЛЕВ

  
КАТЯ ЗАХАРИЕВА

  
КИРИЛ БОГДАНОВ

  
КИРИЛ ТОДОРОВ

  
КИРИЛ ЧИМЕВ

  
ЛИМОН ГЕНОВ

  
ЛЮБЕН ПЕТРОВ

  
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ

  
МАГДАЛЕНА КАМЕНАРОВА

  
МЕТОДИ КЪНЕВ

  
МИЛКА РИЗОВА

  
МИЛЕНА ПЪРВАНОВА

  
МИНКА ГОСПОДИНОВА

  
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

  
МИТА ГЕОРГИЕВА

  
МИХАИЛ КАСЧИЕВ

  
МОМЧИЛ АНТОВ

   НИКОЛА БОТЕВ

  
НИКОЛАЙ ДЕРЖАВИН

  
НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ

  
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА

  
ПЕТКО ДЕВИНСКИ

  
РАДКО РАДКОВ

  
РАЙКО ПЕТРОВ

  
РАХИЛА БОРИСОВА

  
РЕГИНА РАЙЧЕВА

  
САШО ДАНЕВ

  
СЕВДАЛИНА КИСЬОВА

  
СВЕТЛА ПАВЛОВА

  
СВЕТЛАНА МАНАСКОВА

  
СОФИЯ ТОДОРОВА

  
ТАТЯНА МИТКОВА

  
ХРИСТО ДОЧЕВ

  
ХРИСТО СТОИЛОВ

  
ХРИСТОФОР ВИДЕЛОВ

  
ЦАНЬО СЪРНЕВ

  
ЦАЧО ЦАЧЕВ

  
ЦОНКА ЛАЛЕВА

  
ФИЛИП КРЪСТЕВ

 

Автори